Halal Consult Provide all Halal products, Halal Food, Muslim Food from Thailand


Provide The Best Halal Products Made in Thailand

Halal Consult,  provides consultations in halal business and biotechnology in Thailand and ASEAN countries. We are professional in the fields  and has been accepted internationally.
We serve all Halal products, Halal food, Muslim Food from Thailand to all over the world.

We also serve you with Thai manufacturer to establish a halal factory in your homeland.

Our Vision
We will feed the world with Halal food sufficiency in Quality and Quantity.

Our Mission
We provide the best in Halal productions to feed you sufficiently.

Objective
Provide various Halal products.
Provide consultant in Halal and Biotechnology.
Consultant to establish Halal Factory for Halal products national and internationally.


We are ready to provide you with all of products, Made in Thailand,
if your order is reach to our minimum order, we can do the products with your own brand.

Any inquiry please contact: info@halalconsult.orgยินดีต้อนรับ
สำนักงานที่ปรึกษาฮาลาล ยินดีให้บริการด้านฮาลาลที่ครบวงจรแก่ท่าน ได้แก่ วิชาการด้านฮาลาล อาหารฮาลาล-อาหารอิสลาม การตลาดอาหารฮาลาล การส่งออกอาหารฮาลาล และการขอใบรับรองฮาลาล เป็นต้น

ทำไมต้องฮาลาล
  1. ตลาดฮาลาลมีขนาดใหญ่มาก นอกเหนือจากมุสลิมต้องรับประทานอาหารอิสลาม หรืออาหารฮาลาลแล้ว กิจกรรมอื่นๆ สำหรับมุสลิม เช่น โรงแรม ทัวร์ ก็จะคำนึงถึงฮาลาลด้วย ปัจจุบันประชากรมุสลิมมีประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลก ต้องบริโภคอาหารฮาลาลเพียงอย่างเดียว
  2. ตลาด AEC 10 ประเทศ มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน และเป็นมุสลิมมากกว่า 60%
  3. ประชากรมุสลิมเพิ่มปริมาณปีละ 2%
  4. สินค้าฮาลาลเป็นที่นิยมในยุโรป และสามารถจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้ด้วย

เราให้การบริการที่หลากหลายดังนี้


1. ให้การปรึกษาสำหรับกิจการที่ต้องการเครื่องหมายฮาลาลที่ครบวงจร เช่นกลุ่มโรงแรม โรงงานต่างๆ
2. เป็นตัวแทนสินค้าฮาลาล อาหารฮาลาลจากกลุ่มผู้ผลิตหรือโรงงานต่างๆ เพื่อส่งออกไปยังตลาดฮา
    ลาลต่างประเทศ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าสั่งทำเป็นพิเศษ
3. ประสานงานให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ โดยคู่ค้าชาวต่างประเทศ
    ลงทุนด้านโรงงาน บริษัทไทยร่วมผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าของตนเองด้วยเครื่องหมายฮาลาล
    ของต่างประเทศ


ผลงานของเรา เรามีผลงานดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการฮาลาลครบวงจรให้กับโรงแรมใบหยก กรุงเทพมหานคร
2. แนะนำการทำแผนงานฮาลาลครบวงจรแก่หน่วยงาน โรงแรม และโรงงานต่างๆ
3. ร่วมออกแบบเครื่องหมายฮาลาลไทย และใช้สำหรับกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลาม
   แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน